Company Profile

     

compro จากการบริหารการจัดการและประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัท พี.เกรท มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเป็นที่ยอมรับจากห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยที่บริษัทฯมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม

การบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

บริษัท พี.เกรท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526 โดยนายพร พัฒนวรวงศ์ และนายสมศักดิ์ ปัญญาลิมปนันท์ มีสำนักงาน เลขที่ 1/128 หมู่ 5 ซอยมิ่งขวัญ 1 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ลักษณะการดำเนินธุรกิจด้านการผลิต

พี.เกรท มาร์เก็ตติ้ง นำเครื่องบรรจุกาวอัตโนมัติจากอิตาลี สำหรับการบรรจุกาววิทยาศาสตร์ (กาวตราช้าง) โดยเฉพาะ รวมถึงครื่องจักรสำหรับม้วนเทปกาว และเครื่องตัดเทปกาวจากประเทศไต้หวัน สำหรับการแปรรูปเทปกาวให้มีขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เครื่องบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์แพคจากประเทศไต้หวันสำหรับไว้บรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ

อีกทั้งยังครอบคลุมการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามความต้องการของลูกค้าด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีการนำเข้าทั้งสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน และ ไต้หวัน